Führung

Marc Vidmayer – Gefahrstoffzugführer
Björn Schuster – stellv. Gefahrstoffzugführer
 Dr. Ing. Rüdiger Burckhart – Fachberater CBRN
Dr. Michael Bolz –
Fachberater CBRN